Pomagamy uwzględniać
wyrównywanie szans
kobiet i mężczyzn
we wszystkich realizowanych
działaniach