Oferta

EWALUACJA

Ewaluacja jest kompleksowym i wieloaspektowym procesem badania założeń, celów, działań i efektów podejmowanych działań pod kątem stopnia ich wykonania, użyteczności efektów i jakości. W naszej ofercie znajduje się ewaluacja prowadzonych projektów pod kątem planowania i wdrażania zasady równości szans.

Posługujemy się narzędziami, projektowanymi specjalnie na potrzeby danej realizacji, umożliwiającymi:

  • kompleksową ewaluację sytuacji kobiet i mężczyzn uwzględniającą społeczno – kulturowe uwarunkowania płci i specyfikę płci społeczno – kulturowej (gender analysys),
  • ewaluację sposobu realizacji projektu z uwzględnieniem wpływu realizowanej interwencji na sytuację kobiet i mężczyzn,
  • ewaluację wpływu zaplanowanych rozwiązań/przyjętych strategii realizacji projektu dla kobiet i mężczyzn (gender impact assesment),
  • doradztwo w zakresie wdrażania wniosków i rekomendacji po przeprowadzeniu ewaluacji.