Oferta

SZKOLENIA

Nasze szkolenia pomogą Państwu zdobyć wiedzę z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn, zarządzania różnorodnością, antydyskryminacji oraz stosowania standardu minimum w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL). Szkolimy dopasowując się do potrzeb klientów, Państwa oczekiwania zawsze będą stały dla nas na pierwszym miejscu. Zespołowi Grupy Doradczej zależy by teoria mogła z łatwością zamieniać się w praktykę, stąd w szkoleniach kładziemy nacisk na zdobywanie przez osoby uczestniczące konkretnych umiejętności i uczenie się poprzez doświadczenie. Szkolenia poza elementem poszerzania świadomości uczestników i uczestniczek mają wymierną, utylitarną wartość, w szczególności w kontekście zasady równości płci i standardu minimum, których stosowanie jest obligatoryjne w projektach PO KL.

Podstawowa lista szkoleń

Równość szans kobiet i mężczyzn w projektach

Grupy: instytucje rynku pracy, pracodawcy, pracobiorcy, grupy biznesowe, osoby zatrudnione w administracji, przedstawiciele samorządów, przyszli i obecni projektodawcy, studentki i studenci.

Cele:

 • podniesienie świadomości w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn,
 • zrozumienie czym są i jak działają stereotypy płci, w szczególności na rynku pracy i w obszarze interwencji danego projektu,
 • prześledzenie działania mechanizmów dyskryminacji na rynku pracy,
 • poznanie podstawowych pojęć związanych z równością płci jak również nauczenie się korzystania z praktycznych narzędzi pomagających niwelować nierówności i monitorować działania prorównościowe.

Metody:

 • elementy wykładowe,
 • praca w grupach,
 • praca na forum,
 • burza mózgów,
 • praca nad dobrymi praktykami,
 • studia przypadków.

Ze szkolenia dotyczącego równości szans kobiet i mężczyzn w projektach dowiedzą się Państwo, jak dobrze i skutecznie wdrażać zasadę równości na wszystkich etapach działania projektu. Składa się ono z dwóch ściśle powiązanych modułów – świadomościowego i narzędziowego. Pierwszy z nich pomaga lepiej zrozumieć, jak stereotypy, uprzedzenia i konstrukcja ról społecznych, w szczególności płciowych wpływa na nasze postrzeganie rzeczywistości społecznej. Dzięki temu modułowi, osoby uczestniczące dowiedzą się, jakie są podstawowe schematy dyskryminacyjne i jak można zapobiegać istniejącej dyskryminacji. Drugi, narzędziowy moduł umożliwi przekucie teorii w praktykę i pozwoli na faktyczną realizację zasady równości płci. Osoby uczestniczące będą miały możliwość przećwiczenia narzędzi w sposób praktyczny, tak by sprawdzić, które spośród nich najlepiej będą pasowały do ich obszaru zainteresowań i działań.

Wiedza i umiejętności nabyte podczas tego szkolenia pozwolą lepiej zrozumieć, na czym polega równość płci i jak stosować ją w projektach, jak również spojrzeć na kwestie związane z równością płci w kategoriach, które proponuje ustawodawca unijny, a zatem pod kątem sprawiedliwości społecznej, realizowania zasady reprezentacji i włączania w działania akcji pozytywnych (affirmative action).

Przekazywane treści: płeć biologiczna a płeć kulturowa, stereotypy płci, uprzedzenia, problematyka dyskryminacyjna, narzędzia związane z wdrażaniem zasady równości płci w projektach realizowanych przez osoby uczestniczące.

Zarządzanie różnorodnością

Grupy: instytucje rynku pracy, przedstawiciele samorządów, pracodawcy, pracobiorcy, grupy biznesowe, pracownicy osoby pracujące w szkołach i przedszkolach, organizacjach pozarządowych i administracji publicznej, uczniowie/ uczennice oraz studentki/studenci.

Cele:

 • poznanie specyfiki pracy w różnorodnym środowisku,
 • przyjrzenie się podstawowym obszarom różnorodności w Polsce i zestawienie ich z innymi krajami UE,
 • pokazanie korzyści (finansowych i psychologicznych płynących z zarządzania różnorodnością dla organizacji lub dla społeczności),
 • poznanie narzędzi promujących różnorodność zarówno w organizacji jak i całym środowisku rynku pracy,
 • refleksja nad własną postawą wobec problematyki różnorodności.

Metody:

 • elementy wykładowe,
 • praca w grupach,
 • praca na forum,
 • burza mózgów,
 • praca nad dobrymi praktykami,
 • studia przypadków.

Ze szkolenia „Zarządzanie różnorodnością” dowiedzą się Państwo, jakie są podstawowe elementy tej strategii i jak ją można wdrażać we własnej organizacji, niezależnie od jej wielkości, branży i sektora czy, wreszcie, dotychczasowych doświadczeń. Pokażemy, z jakich założeń ideowych, politycznych i praktycznych wyrasta różnorodność i postaramy się Państwa przekonać, między innymi poprzez pokazanie międzynarodowych tendencji w tym zakresie, że taki model zarządzania zasobami ludzkimi za kilka lat przestanie być w Polsce rzadkością lub domeną korporacji, lecz stanie się powszechnie stosowany.

Osoby uczestniczące podczas szkolenia będą miały szanse zobaczyć nie tylko finansowe korzyści płynące z zarządzania różnorodnością, bo oprócz nich pokażemy psychologiczne benefity dla całego środowiska wokół którego zorganizowane jest zarządzanie różnorodnością. Obszary, na które będziemy zwracać szczególną uwagę podczas szkolenia to płeć, wiek, orientacja seksualna, (nie)pełnosprawność, pochodzenie etniczne i wyznawana religia, jako najistotniejsze zmienne, które warto wziąć z Polsce pod uwagę przy myśleniu o różnorodności czy to w miejscu pracy, czy na przykład w środowisku lokalnym.

Przekazywane treści:różnorodność jako narzędzie wprowadzania zmiany, działania na poziomie zmian społecznych, stereotypy i uprzedzenia dotyczące grup marginalizowanych w Polsce i w UE, problematyka przeciwdziałania dyskryminacji jako jedno z narzędzi włączania różnorodności do istniejących modeli zarządzania, narzędzia ułatwiające aplikowanie różnorodności, model gender index.

Szkolenie antydyskryminacyjne

Grupy: instytucje rynku pracy, pracodawcy i pracodawczynie, pracobiorcy i pracobiorczynie, grupy biznesowe, nauczyciele i nauczycielki oraz osoby zatrudnione w szkołach i przedszkolach, osoby uczące się i studiujące, pracownicy i pracownice organizacji pozarządowych i administracji publicznej.

Cele:

 • przyjrzenie się możliwym postawom wobec zjawiska dyskryminacji (także własnym),
 • doświadczenie na sobie, jak przebiegają mechanizmy dyskryminacyjne i jak się mogę przed nimi bronić,
 • poznanie narzędzi umożliwiających przeciwdziałanie dyskryminacji,
 • stworzenie własnego katalogu działań antydyskryminacyjnych (dla organizacji).

Metody:

 • praca w grupach,
 • praca na forum,
 • burza mózgów,
 • ćwiczenia pomagające dostrzec dyskryminację wokół siebie,
 • praca nad dobrymi praktykami,
 • krótkie elementy wykładowe,
 • studia przypadków.

Szkolenie antydyskryminacyjne pozwoli osobom uczestniczącym poznać możliwe mechanizmy dyskryminacyjne występujące w różnych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze publicznej ale także społecznej i prywatnej. Uczestnicy i uczestniczki będą miały i mieli szansę przyjrzeć się nie tylko mechanizmom dyskryminacji, ale także zobaczyć jej wielorakie przejawy, na przykład w języku, który, jak pokażemy może być inkluzywny i ekskluzywny. Osoby uczestniczące zyskają wiedzę i umiejętności w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniom, jak również będą miały szansę poddać refleksji swoje przekonania w tym zakresie. Te zajęcia to w dużej pracą nad naszymi postawami, sądami i właśnie przekonaniami.

Przekazywane treści: zjawisko dyskryminacji, poziomy i mechanizmy dyskryminacji, stereotypy związane z różnymi zmiennymi (np. płeć, wiek, orientacja seksualna, (nie)pełnosprawność, pochodzenie etniczne, etc), zjawisko etykietowania, wykluczenie „Innych”, metody przeciwdziałania dyskryminacji od indywidualnych do systemowych.

Szkolenie ze stosowania standardu minimum

Grupy: instytucje rynku pracy, przyszli projektodawcy i projektodawczynie, osoby zatrudnione w organizacjach pozarządowych i administracji publicznej, przedstawiciele i przedstawicielki samorządów.

Cele:

 • poznanie genezy standardu i, co za tym idzie prześledzenie przepisów i regulacji w zakresie równości szans kobiet i mężczyzn zarówno na poziomie unijnym jak i krajowym,
 • przyjrzenie się własnym projektom (realizowanym i planowanym) pod kątem realizacji standardu minimum,
 • praca nad dobrymi praktykami.

Metody:

 • elementy wykładowe,
 • studia przypadków,
 • praca nad dobrymi praktykami.

Szkolenie ze standardu minimum obejmuje część teoretyczną podczas której osoby uczestniczące będą miały możliwość poznać przesłanki ideowe i prawne, które stały za wprowadzeniem standardu oraz część praktyczną podczas której skupiamy się na dobrych praktykach w zakresie spełniania standardu. Na zajęciach wnikliwie analizujemy wszystkie jego punkty, wskazując jednocześnie co, i w jakich projektach należy robić, by równość faktycznie była realizowana. Każde zajęcia wyglądają nieco inaczej, ponieważ grupy wnoszą tu swoje doświadczenia i zarysy projektów, nad którymi razem pracujemy.

Przekazywane treści: regulacje prawne dotyczące równości szans kobiet i mężczyzn, polska odpowiedź na horyzontalną kwestię równości szans, odpowiedź na pytanie, czym jest i czym nie jest równościowy projekt.

***

Zespół Grupy Doradczej posiada także umiejętności i doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń z innych obszarów tematycznych. Dlatego możemy zaprojektować inne szkolenia odpowiadające naszym klientom – na przykład z budowania zespołu, zarządzania projektem czy asertywności.

Szkolenia projektujemy najczęściej jako 12-to lub 16-to godzinne zajęcia rozłożone na dwa dni. Jesteśmy elastyczni i zdając sobie sprawę z państwa potrzeb i możliwości zarówno czasowych jak i budżetowych, możemy zależnie od nich skrócić lub wydłużyć program, z zastrzeżeniem jednak, jakie treści w przypadku szkolenia krótszego będzie trzeba pominąć.

Cena szkolenia ustalana jest indywidualnie, liczba uczestniczących osób nie powinna przekraczać 25 w jednej grupie. Na zajęciach otrzymają Państwo pełny zestaw materiałów, teczkę, długopis i jeśli zajdzie potrzeba dodatkowe publikacje na płycie CD. Zespół Grupy Doradczej oprócz szkoleń prowadzi także wykłady, zatem jeśli zdecydują się Państwo na przekazanie informacji większej grupie osób w krótszym czasie, jesteśmy gotowi przygotować ofertę wykładową.